Capitalització de la informació i elaboració d'un elenc comú de referències tècniques, reglamentàries i d'experiències

Concepció del Marc Estratègic Transnacional per a la gestió de riscos naturals

L'objectiu d'aquest GT és definir conjuntament un document marc que integri recomanacions operatives i estratègiques per a cada eix, d'acord amb els resultats obtinguts en el GT1 i aplicables a les zones de muntanya de l'espai SUDOE. Serà un document de base que s'implementarà a través del GT3 Plans d'Acció de prevenció i gestió dels riscos naturals (testeig i desenvolupament).

El document tindrà en compte les especificitats dels territoris de muntanya del SUDOE a partir de les experiències i coneixements dels socis i associats del projecte.

El Marc Estratègic Transnacional (A2.1) s'enriquirà amb els coneixements adquirits a través dels casos pilot del GT3, de manera que pugui ser contrastat sobre el terreny amb casos pràctics i en diferents etapes d'implementació.

Concepció i posada en marxa (testeig i desenvolupament) de Plans d'Acció comuns de prevenció i gestió dels riscos naturals

Es desenvoluparan plans d'Acció d'acord amb el Marc Estratègic definit en A2.1, que seran testats en diversos territoris (A3.1). Marcaran les línies directrius per millorar la resiliència enfront de cada risc, amb especial èmfasi en la governança i seguiment del procés. Els plans seran validats i/o millorats mitjançant assajos pilot (A3.2).

Apropiació i transferibilitat

Aquest GT s'orienta a la transferència i replicabilitat dels resultats als actors clau en el disseny i la implementació de les polítiques de prevenció i gestió de riscos naturals dels territoris SUDOE. Per a això, es proposa una sèrie de mesures específiques que es reflecteixen principalment a través de seminaris temàtics i visites de terreny als casos pilot.